aboss bouwadvies

 

Gemeente Amsterdam - leges 2021 (Legesverordening Amsterdam 2021)

 
 
  ABOSS.NL> Adviescontact


 

 

3.1 OMGEVINGSVERGUNNING

Berekeningswijze leges omgevingsvergunning.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.5, lid 1, van de Wabo (eerste en tweede fase) wordt op dezelfde wijze berekend als bovenstaand aangegeven.

3.1.1 ALGEMENE TARIEVEN

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het beoordelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning (schriftelijke reactie op verzoek over de haalbaarheid van een voorgenomen project): De geheven leges voor een conceptaanvraag worden in mindering gebracht op de leges die worden geheven voor een omgevingsvergunningaanvraag voor het zelfde project indien de omgevingsvergunningaanvraag wordt ingediend binnen 26 weken na de datum van afhandeling van het verzoek voor de beoordeling van een conceptaanvraag.

€ 220,70

3.1.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om bepaling van gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 bedraagt:

€ 699,70

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het intrekken van een aanvraag omgevingsvergunning die nog niet is getoetst op volledigheid

€ 50,90

3.1.2 ACTIVITEIT: BOUWEN

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a. van de Wabo (bouwen) wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel wanneer geen sprake is van een civieltechnisch werk (zoals bedoeld in 3.1.2.7)

3.1.2.1

schijf 1 - bij bouwkosten van € 0 tot en met € 50.000: 3,05% van de bouwkosten, met een minimumtarief van € 250

3.1.2.2

schijf 2 - bij bouwkosten van € 50.000 tot en met € 500.000 wordt het tarief van schijf 1 over de bij die schijf genoemde bouwkosten geheven, vermeerderd met 4,07% van het gedeelte van de bouwkosten dat valt in schijf 2

3.1.2.3

schijf 3 - bij bouwkosten van € 500.000 tot en met € 5.000.000 wordt het tarief van de schijven 1 en 2 over de bij die schijven genoemde bouwkosten geheven, vermeerderd met 3,36% van het gedeelte van de bouwkosten dat valt in schijf 3

3.1.2.4

schijf 4 - bij bouwkosten van € 5.000.000 tot en met € 50.000.000 wordt het tarief van de schijven 1, 2 en 3 over de bij die schijven genoemde bouwkosten geheven, vermeerderd met 2,64% van het gedeelte van de bouwkosten dat valt in schijf 4

3.1.2.5

schijf 5 - bij bouwkosten vanaf € 50.000.000 wordt het tarief van de schijven 1, 2, 3 en 4 over de bij die schijven genoemde bouwkosten geheven, vermeerderd met 1,53% van het gedeelte van de bouwkosten dat valt in schijf 5

3.1.2.6

In afwijking van het bepaalde onder 3.1.2.1 tot en met 3.1.2.5, wordt in de gevallen waarbij eerder een vergunning voor bepaalde tijd is afgegeven (de initiλle vergunning), maar waarbij dient te worden geconstateerd dat afronding van het project niet binnen deze bepaalde tijd mogelijk blijkt te zijn, een verlenging van deze vergunning voor bepaalde tijd afgegeven tegen een tarief van 20% van het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor een initiλle vergunning conform de tarieven geldend in het jaar van aanvraag van de verlenging. Bij de vaststelling van het bedrag dat dient te worden voldaan, wordt een minimum van € 250 gehanteerd. Voorts wordt een maximum van € 25.000 gehanteerd. De verlenging wordt eveneens voor bepaalde tijd verleend.

3.1.2.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo (bouwen) voor een bouwactiviteit die betrekking heeft op een civieltechnisch werk, berekend op basis van een vast bedrag per € 100.000 van de bouwkosten. De bouwkostensom wordt voor de berekening van het te heffen bedrag, omlaag afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van € 100.000. Het tarief dat per € 100.000 van de bouwkostensom in rekening wordt gebracht bedraagt: Voorbeelden van civieltechnische werken zijn wegen, bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en dergelijke.

€ 731,20

3.1.2.8

In afwijking van het bepaalde onder 3.1.2.7, wordt in de gevallen waarbij eerder een vergunning voor een civieltechnisch werk voor bepaalde tijd is afgegeven (de initiλle vergunning), maar waarbij dient te worden geconstateerd dat afronding van het project niet binnen deze bepaalde tijd mogelijk blijkt te zijn, een verlenging van deze vergunning voor bepaalde tijd afgegeven tegen een tarief van 20% van het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor een initiλle vergunning conform de tarieven geldend in het jaar van aanvraag van de verlenging. Hierbij geldt een minimumtarief van € 500 en een maximumtarief van € 25.000. De verlenging wordt eveneens voor bepaalde tijd verleend.

3.1.3 ACTIVITEIT: AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.1.3.1

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo in samenhang met artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 1, resp. onder d (activiteit in strijd met het bestemmingsplan of de beheersverordening, respectievelijk een voorbereidingsbesluit in bij het plan of de verordening, respectievelijk het besluit aangegeven gevallen/binnenplanse afwijking) (afwijkingsbesluit A1):

€ 367,10

3.1.3.2

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo in samenhang met artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2 (bij AMvB aangewezen gevallen van buitenplanse afwijking van beperkte planologische betekenis) (afwijkingsbesluit A2):

€ 367,10

3.1.3.3

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo in samenhang met artikel 2.10, lid 2, 2.11, lid 2 en 2.12, lid 1, onder a, sub 3 (buitenplanse afwijking) (afwijkingsbesluit A3):

€ 3.142,50

3.1.3.4

een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo:

€ 733,30

3.1.4 ACTIVITEIT: AANLEGGEN

3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wabo (uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, in gevallen bij bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit bepaald):

€ 262,40

3.1.5 ACTIVITEIT: SLOPEN

3.1.5.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder g, van de Wabo (slopen bouwwerk voorzien in bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit):

€ 235,90

3.1.6 ACTIVITEIT: VELLEN HOUTOPSTAND

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder g, van de Wabo in samenhang met de vigerende artikelen uit de Bomenverordening 2014 (vellen of laten vellen van houtopstand) voor:

3.1.6.1

1 t/m 5 bomen

€ 128,10

3.1.6.2

6 t/m 10 bomen

€ 208,50

3.1.6.3

11 t/m 25 bomen

€ 262,40

3.1.6.4

26 t/m 50 bomen

€ 314,30

3.1.6.5

meer dan 50 bomen

€ 471,90

3.1.6.6

jaarvergunning

€ 471,90

3.1.7 ACTIVITEIT: MONUMENTEN

3.1.7.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder f, en/of h, dan wel artikel 2.2, lid 1, onder b, en/of c, van de Wabo in samenhang met artikel 10 Erfgoedverordening Amsterdam (monument resp. beschermd stads- of dorpsgezicht)

€ 220,70

3.1.8 ACTIVITEIT: BRANDVEILIG GEBRUIK

3.1.8.1 DAGVERBLIJF

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wabo, in samenhang met artikel 2.2, lid 1, onder b, van het Besluit omgevingsrecht, afhankelijk van het bij de beschikking op de aanvraag vast te stellen maximaal toelaatbare aantal personen en bedraagt het tarief:

3.1.8.1.1

tot en met 100 personen

€ 1.429,90

3.1.8.1.2

101-200 personen

€ 2.501,80

3.1.8.1.3

201-300 personen

€ 3.304,20

3.1.8.1.4

301-400 personen

€ 3.827,00

3.1.8.1.5

meer dan 400 personen

€ 3.972,40

3.1.8.2 NACHTVERBLIJF

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2, lid 1, onder a, van het Besluit omgevingsrecht in verband met artikel 4.1 van de Bouwverordening Amsterdam 2013, afhankelijk van het bij de beschikking op de aanvraag vast te stellen maximaal toelaatbare aantal personen/bedden en bedraagt het tarief:

3.1.8.2.1

0-25 personen

€ 921,40

3.1.8.2.2

26-50 personen

€ 1.857,00

3.1.8.2.3

51-100 personen

€ 3.179,10

3.1.8.2.4

101-200 personen

€ 4.123,90

3.1.8.2.5

201-300 personen

€ 5.371,80

3.1.8.2.6

meer dan 300 personen

€ 5.930,10

3.1.9 ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Definities bouwkosten en aanlegkosten Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, lid 1, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken (UAV 2012) voor het uit te voeren werk, dan wel voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Het inzien van de NEN 2699 is mogelijk in het Stadhuis van Amsterdam (Amstel 1). De UAV 2012 is in te zien op www.overheid.nl. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Onder aanlegkosten wordt verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, lid 1, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken (UAV 2012) voor het uit te voeren werk, dan wel voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten. Als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

De hieronder genoemde tarieven gelden in de daarin beschreven omstandigheden in afwijking van de hiervoor in par. 3.1. beschreven tarieven.

3.1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, goedkeuring, verklaring, afwijking of een andere dienst die samenhangt met een project in de fysieke leefomgeving, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 262,40

3.1.9.2

Voor een aanvraag die, naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur / College van burgemeester en wethouders, kan worden beschouwd als een aanvraag voor eenzelfde activiteit als waarvoor ten hoogste zes maanden voor de datum van ontvangst van deze aanvraag de vergunning is geweigerd en waarin de grondslag voor die weigering is opgeheven, wordt teruggaaf van 50% van de voor die aanvraag geheven leges verleend (vermindering leges 2e aanvraag voor eenzelfde activiteit), met dien verstande dat het te betalen legesbedrag nooit minder is dan € 250. Deze bepaling is niet van toepassing op aanvragen als bedoeld in par. 3.1.6 (vellen houtopstand).

3.1.9.3

Het tarief voor een aanvraag die, na toepassing van het bepaalde in art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet in behandeling wordt genomen, bedraagt:

3.1.9.3.1

indien de leges die verschuldigd zouden zijn indien de aanvraag wel in behandeling was genomen niet hoger zijn dan € 350

€ 101,70

3.1.9.3.2

indien de leges die verschuldigd zouden zijn indien de aanvraag wel in behandeling was genomen tussen de € 351 en € 1.000 bedragen

€ 254,30

3.1.9.3.3

indien de leges die verschuldigd zouden zijn indien de aanvraag wel in behandeling was genomen meer bedragen dan € 1.000

€ 508,50

3.1.9.4

Voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand (par. 3.1.6) die, na toepassing van het bepaalde in art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, niet verder in behandeling wordt genomen bedraagt het tarief (in afwijking van par. 3.1.9.3):

€ 50,90

3.1.9.5

Het tarief bedraagt voor een aanvraag omgevingsvergunning die in behandeling is genomen en waar besloten wordt dat er geen vergunning vereist is (besluit vergunningvrij): Indien het een aanvraag als bedoeld in art. 2.2 lid 1, onder g van de Wabo (vellen houtopstand) betreft, geldt het hierna vermelde tarief.

€ 220,70

3.1.9.6

Het tarief bedraagt voor een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.2 lid 1, onder g van de Wabo (vellen houtopstand) die in behandeling is genomen en waar besloten wordt dat er geen vergunning is vereist (besluit vergunningsvrij):

€ 50,90

3.1.9.7

Voor een lopende aanvraag die binnen drie weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, wordt ingetrokken is verschuldigd: Indien het tarief voor de oorspronkelijke aanvraag hoger is dan € 250: dan bedraagt het tarief 50% van dit oorspronkelijke tarief met een minimum van 250 euro. Indien het tarief voor de oorspronkelijke aanvraag lager is dan € 250: dan bedraagt het tarief 50 % van het oorspronkelijke tarief. Onder lopende aanvraag wordt verstaan een aanvraag waarop nog geen besluit is genomen door de gemeente.

3.1.9.8

Voor een lopende aanvraag waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is die binnen zes of twaalf weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, wordt ingetrokken is verschuldigd: Indien het tarief voor de oorspronkelijk aanvraag hoger is dan € 250: dan bedraagt het tarief 50% (intrekken binnen 6 weken) respectievelijk 75% (intrekken 6-12 weken) van dit oorspronkelijke tarief met een minimum van € 250. Indien het tarief voor de oorspronkelijk aanvraag lager is dan € 250: dan bedraagt het tarief 50% (intrekken binnen 6 weken) respectievelijk 75% (intrekken 6-12 weken) van dit oorspronkelijke tarief. Onder lopende aanvraag wordt verstaan een aanvraag waarop nog geen besluit is genomen door de gemeente.

3.1.9.9

Voor een aanvraag die zeer kort na het indienen wordt ingetrokken (vergisaanvraag) en die nog niet is getoetst op volledigheid bedraagt het tarief:

€ 50,90

3.1.9.10

Indien de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan waarvoor reeds een vergunning is verleend en het gaat om een niet ingrijpende afwijking van de oorspronkelijke omgevingsvergunning, worden de leges geheven overeenkomstig het bepaalde in rubriek 3.1, waarbij dan als bouwkosten gelden het verschil tussen de bouwkosten van het oorspronkelijke bouwplan en het gewijzigde bouwplan, met dien verstande dat het te betalen legesbedrag nooit minder is dan € 250.

3.1.10 ACTIVITEIT: MONUMENTEN IN COMBINATIE MET BOUWEN

3.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.1.7.1 (monumenten) in combinatie met een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo (bouwen) worden geen leges geheven voor de activiteit monumenten.

3.1.11 ACTIVITEIT: DUURZAAM VERBOUWEN VAN BESTAANDE GEBOUWEN

Voorwaarden toepassen tarief duurzaam verbouwen par. 3.1.11

3.1.11 uit de Legestabel geldt uitsluitend voor bestaande gebouwen. 3.1.11 is uitsluitend van toepassing indien bij de aanvraag omgevingsvergunning tevens het aanvraagformulier duurzaam verbouwen is ingediend.

3.1.11

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in rubriek 3.1.2 en 3.1.9 uit de Legestabel, bedraagt € 0 voor het onderdeel van de aanvraag dat betrekking heeft op:

3.1.11.1

het plaatsen van een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking, inclusief de benodigde bouwkundige voorzieningen hiervoor.

3.1.11.2

het plaatsen van nieuw glas, al dan niet in combinatie met kozijnvervanging, bij een woning of utiliteitsbouw, indien de warmtedoorgangswaarde (na vervanging) een U-waarde (U glas) van het HR++ of HR+++ (triple) glas van maximaal 1,1 W/m²K heeft. Indien monumentenglas vereist is geldt een U-waarde (U glas) van maximaal 2,0 W/m²K.

3.1.11.3

het plaatsen van isolerende kozijnen, al dan niet in combinatie met plaatsen van nieuw glas, bij een woning of utiliteitsbouw, indien de warmtedoorgangswaarde (na vervanging) een U-waarde (U raam) van maximaal 1,5 W/m²K heeft.

3.1.11.4

het isoleren van de buitengevel van een woning waarbij de isolatiewaarde van de gevel nα isolatie een waarde heeft van minimaal Rc = 3,5 m²K/W.

3.1.11.5

het isoleren van de buitengevel van een utiliteitsgebouw waarbij de isolatiewaarde van de gevel nα isolatie een waarde heeft van minimaal Rc = 5 m²K/W.

3.1.11.6

het isoleren van de binnengevel van een woning waarbij de isolatiewaarde van de gevel nα isolatie een waarde heeft van minimaal Rc = 3 m²K/W.

3.1.11.7

het isoleren van de binnengevel van een utiliteitsgebouw waarbij de isolatiewaarde van de gevel nα isolatie een waarde heeft van minimaal Rc = 5 m²K/W.

3.1.11.8

het isoleren van het dak van een woning, al dan niet in combinatie met het verhogen van de dakrand, dakgoot of nok waarbij de isolatiewaarde van het dak nα isolatie minimaal Rc = 5,0 m²K/W bedraagt.

3.1.11.9

het isoleren van het dak van een utiliteitsgebouw, al dan niet in combinatie met verhogen van de dakrand, dakgoot of nok waarbij de isolatiewaarde van het dak nα isolatie minimaal Rc = 6,0 m²K/W bedraagt.

3.1.11.10

het plaatsen van een lucht-water- of lucht-luchtwarmtepomp, inclusief laagtemperatuur afgiftesysteem en constructieaanpassingen ten behoeve van plaatsing warmtepomp.

3.1.11.11

het plaatsen van een water-water-, bodem-water- of bodem-luchtwarmtepomp in combinatie met bodembronnen, inclusief laagtemperatuur afgiftesysteem en constructieaanpassingen t.b.v. plaatsing warmtepomp of bronnen.

3.1.11.12

het plaatsen van een balansventilatie systeem met warmteterugwinning met bypass in een woning, met een capaciteit van minimaal 150 m3/uur en een rendement van minimaal 90%.

3.1.11.13

het plaatsen van een balansventilatie systeem met warmteterugwinning met bypass in een utiliteitsgebouw, met een capaciteit van minimaal 150 m3/uur en een rendement van minimaal 80%.

3.1.11.14

het plaatsen van een groen dak, inclusief de bouwkundige voorzieningen hiervoor, met een waterbergende capaciteit van minimaal 20 liter per m² en een oppervlakte van minimaal 30m2.

3.1.11.15

het afkoppelen van hemelwater in combinatie met waterberging, inclusief buizen en bouwkundige voorzieningen hiervoor, met een bergende capaciteit van minimaal 60 mm / 24 uur of een wateropslag capaciteit van minimaal 1m3.

Bijzondere bepalingen

Maximum € 0 tarief.

Per aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.1.11 uit de Legestabel wordt voor de onderdelen van de aanvraag voor de hierboven genoemde duurzaamheidsmaatregelen het € 0-tarief toegepast tot een totaalbedrag van €25.000 aan leges per aanvraag die zonder toepassing van de rubriek 3.1.11 zou worden geheven voor deze onderdelen.

3.1.12 ACTIVITEIT: DUURZAAM VERBOUWEN i.c.m. AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN

3.1.12

Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen bedraagt het tarief €0,- voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a of c, van de Wabo in samenhang met artikelen 2.10, 2.11 of 2.12 (afwijkingsbesluit), voor zover deze afwijking betrekking heeft op duurzaam verbouwen als bedoeld in artikel 3.1.11 Duurzaam Verbouwen van de Legestabel

€ 0,00

3.2 FYSIEKE LEEFOMGEVING OVERIGE ACTIVITEITEN

3.2.1 WET RUIMTELIJKE ORDENING EN CRISIS- EN HERSTELWET

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.2.1.1

een bestemmingsplan of bestemmingsplanherziening op verzoek als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.399,80

3.2.1.2

een verzoek tot wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder a, en/of artikel 3.6, lid 1, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.846,90

3.2.1.3

een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet: de som van de bedragen die op grond van deze legesverordening- en tarieventabel verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, afwijking, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, lid 3, van de Crisis- en herstelwet

3.2.1.4

daar waar door de gemeente medewerking wordt verleend aan een besluit als bedoeld in de rubrieken 3.2.1.1 en 3.2.1.2 en verzekerd is dat kostenverhaal plaatsvindt via afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatieplan / overeenkomst) wordt, om dubbele kosten te voorkomen, op verzoek vrijstelling of, indien van toepassing, teruggaaf verleend voor de op grond van voornoemde rubrieken geheven leges

3.2.2 SPLITSINGSVERGUNNING

3.2.2.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet (splitsingsvergunning):

3.2.2.1.1

per (eerste) pand zoals gedefinieerd in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

€ 3.187,30

3.2.2.1.2

per aanpalend pand onder de voorwaarden dat de panden dezelfde eigenaar hebben en de vergunningen voor de panden gelijktijdig zijn aangevraagd

€ 2.039,10

3.2.2.2

In afwijking van de voorgaande bepalingen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een door een bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties aangesloten woningcorporatie ingediende aanvraag voor een splitsingsvergunning onder de voorwaarde dat het een splitsing betreft conform de voorwaarden van artikel 6, lid 2, van de 'Uitvoeringsovereenkomst Verkoop Sociale Huurwoningen 2020 t/m 2024' - per te formeren recht:

€ 333,60

3.2.3 VERGUNNING VOOR HET ONTTREKKEN, SAMENVOEGEN, OMZETTEN, VORMEN EN TOERISTISCHE VERHUUR VAN WOONRUIMTEN

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor:

3.2.3.1

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een onttrekkingsvergunning voor sloop van een (gedeelte van een) woonruimte zoals geformuleerd in de op het moment van aanvraag geldende Huisvestingsverordening Amsterdam, per woonruimte of gedeelte van een woonruimte (per aanvraag):

€ 1.234,60

3.2.3.2

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Bed & Breakfast vergunning zoals geformuleerd in de op het moment van aanvraag geldende Huisvestingsverordening Amsterdam (per aanvraag):

€ 345,30

3.2.3.3

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor vakantieverhuur zoals geformuleerd in de op het moment van aanvraag geldende Huisvestingsverordening Amsterdam (per aanvraag):

€ 45,80

3.2.3.4

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een voorraadvergunning als bedoeld in de op het moment van aanvraag geldende Huisvestingsverordening Amsterdam, anders dan de vergunningen als bedoeld in de onderdelen 3.2.3.2 en 3.2.3.3: De tarieven gelden per aanvraag tenzij in een aanvraag meerdere panden zijn betrokken; dan geldt het genoemde tarief per pand

3.2.3.4.1

voor een onttrekkingsvergunning ander gebruik zoals geformuleerd in de op het moment van aanvraag geldende Huisvestingsverordening Amsterdam

€ 559,40

3.2.3.4.2

voor een vergunning voor samenvoegen zoals geformuleerd in de op het moment van aanvraag geldende Huisvestingsverordening Amsterdam

€ 559,40

3.2.3.4.3

voor een omzettingsvergunning zoals geformuleerd in de op het moment van aanvraag geldende Huisvestingsverordening Amsterdam

€ 559,40

3.2.3.4.4

voor een vergunning woningvorming zoals geformuleerd in de op het moment van aanvraag geldende Huisvestingsverordening Amsterdam

€ 559,40

 

€ 157.126,50

3.2.6 HUISVESTINGVERGUNNING EN VERGUNNING VOOR TIJDELIJKE VERHUUR OP BASIS VAN DE LEEGSTANDWET

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.2.6.1

een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8 van de Huisvestingswet (en de bijbehorende regels uit de Huisvestingsverordening Amsterdam)

€ 60,00

3.2.6.2

het verkrijgen of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet en de nadere regels Amsterdam voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet.

€ 149,50

3.2.7 BEMIDDELING NOODZAKELIJK ONDERHOUD

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.2.7.1

het bemiddelen bij uitplaatsen van bewoners van een particuliere huurwoning bij noodzakelijk bouwkundig onderhoud of herstel als bedoeld in de Nadere regels over stadsvernieuwingsurgentie bij de Huisvestingsverordening Amsterdam

€ 2.343,20

4. ECONOMIE EN MILIEU

4.1 HORECA

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

4.1.1

een exploitatievergunning horecabedrijf als bedoeld in artikel 3.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 betreffende de openbare orde en veiligheid)

4.1.1.1

met terras

€ 2.864,90

4.1.1.2

zonder terras

€ 2.381,80

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

4.1.2

een verlenging van de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008

4.1.2.1

met terras

€ 1.901,80

4.1.2.2

zonder terras

€ 1.510,20

4.1.3

het aanbrengen van wijzigingen in de exploitatievergunning als bedoeld in 4.1.1 (aanpassen terras, niet zijnde een verkleining van het terrasoppervlak binnen de vergunde contouren)

€ 539,00

4.1.4.1

het aanbrengen van overige wijzigingen in de exploitatievergunning als bedoeld in 4.1.1 (bijvoorbeeld het bijschrijven van ιιn leidinggevende)

€ 382,40

4.1.4.2

iedere volgende leidinggevende in dezelfde aanvraag zoals bedoeld in 4.1.4.1

€ 40,70

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

4.1.5

een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 1.488,90

4.1.6.1

het aanbrengen van wijzigingen in de vergunning als bedoeld in 4.1.5 (bijvoorbeeld het bijschrijven van ιιn leidinggevende)

€ 382,40

4.1.6.2

iedere volgende leidinggevende in dezelfde aanvraag zoals bedoeld in 4.1.6

€ 40,70

4.1.7

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 284,80

4.1.8

een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 3.15, lid 3, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008

€ 265,40

4.1.9

een ontheffing beperking sterke drank als bedoeld in artikel 3.23, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008

€ 284,80

 
  
  

 

 

 


Dienst Millieu Gemeente Amsterdam

Dienst Milieu
 


Word nu donateur van
World Animal Protection


World Animal Protection

World Society Protection of Animals


Omgevingsvergunning


Amstelada Architecten Amsterdam
Insulindeweg 649
1095EA Amsterdam
Nederland

-- --


Aboss Bouwadvies & Tekenburo Groningen
Stadshouderslaan 18a
9717AE Groningen
Nederland

-- --

©ABOSS.NL